Principis educatius

SOMIEM UN ESPAI EDUCATIU PER A…

SER i CRÉIXER: On cadascun dels i les joves senti que forma part d’un espai  per a:

 • Construir-se  a través de la confiança, el reconeixement i  la valoració de la seva singularitat.
 • El diàleg com a motor de la vida en comunitat, a través del qual trobar la pròpia veu i compartir tot allò que els preocupa, els emociona, els interessa…, mirant el món.
 • L’acompanyament de professors, famílies i persones referents en el procés de construcció d’un mateix.
 • Desenvolupar al màxim el seu talent i compensar les seves mancances, traient el millor de cadascú.

CONÈIXER EL MÓN I PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SOCIETAT MÉS JUSTA: On les i els joves tinguin les mateixes oportunitats per a:

 • Comprendre i interpretar millor la realitat que els envolta, tot desenvolupant la consciencia crítica i els valors de la solidaritat i la justícia social.
 • Participar en la construcció del seu entorn proper, a través del desenvolupament de l’autonomia, la creativitat i la presa de decisions.
 • Preparar-se per adaptar-se críticament a la seva incorporació al món adult i a la vida social.
 • Aprendre a entendre i viure la natura,  respectant-la ,  entenent els límits que tenen els recursos naturals.

 

ENS IMAGINEM UNA ACCIÓ EDUCATIVA ORIENTADA A…

 • Proporcionar instruments per entendre el món, així com intervenir-hi, a través d’un enfocament integrat del currículum.
 • Potenciar situacions reals d’aprenentatge a través de les quals puguin esdevenir persones competents, capaces d’actuar, reflexionar i transferir.
 • Crear situacions d’aprenentatge en xarxa, tant pel que fa als sistemes interns (professors, alumnes, famílies), com pel que fa als externs (altres centres, serveis educatius, entitats culturals externes del barri i de la ciutat).
 • Acompanyar als alumnes a través de la personalització dels aprenentatges, en situacions de treball personal i en grup, tot fomentant la seguretat i l’autonomia.
 • Afavorir l’ús de les tecnologies de la informació, comunicació i els mitjans de comunicació audiovisual.

CREIEM EN UNA METODOLOGIA CENTRADA EN…

 • El procés de construcció de coneixement individual i col·lectiu, a través de la recerca i la interpretació d’informació,  així com de la generació de noves idees i opinions.
 • El treball cooperatiu que afavoreixi la interacció i el diàleg entre l’alumnat, tot potenciant la construcció de la intersubjectivitat.
 • Els Projectes de treball com una manera d’entendre les situacions de construcció de coneixement al voltant del món, dels altres i d’un mateix.
 • L’aprenentatge competencial a partir de situacions reals o versemblants, on s’hagi de donar resposta a un problema o encàrrec, tot transformant les idees en accions.

 

Anuncis